A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a KPS Solution Kft. (székhelye: 2870 Kisbér, Szabadság utca 34, Cégnév: KPS Solution Kft. Székhely: 2870 Kisbér Szabadság utca 34. Cégjegyzékszám: 11 09 024 001, Adószám: 25401006211 Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-114680/2017) a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.kisberimunkak.hu oldalain elérhető szolgáltatásait álláskeresőként igénybe vevő  Felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) közötti szerződésekre vonatkozó feltételeket szabályozza.

  Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

  A jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyokban a Felhasználók általános szerződési feltételeinek alkalmazása kizárt.

  A Szabályzatban foglaltak betartása mind a Szolgáltatóra, mind a Felhasználóra nézve kötelező.

  Felhasználónak minősül a Weblap látogatója,illetve aki a www.kisberimunkak.hu  oldalon levő  bármely szolgáltatását igénybe veszi.

  Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

  A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat.

  A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

  Bármely, a www.kisberimunkak.hu  –tól elétérő különböző weboldal (wwww.facebook.com, stb.) a Kisbéri Munkákhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

  A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői

  A Szolgáltatás célja és lényege: felület biztosítása a Felhasználók számára a megjelenített munkalehetőségek megtekintésére, jelentkezésére, megpályázására.

  A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.kisberimunkak.huweboldalon bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon szereplő és közzé tett munkalehetőségeket és saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

  Általános rendelkezések a szolgáltatásokkal kapcsolatban

  A Szolgáltató technikai hátteret biztosít a szerződéses partnerektől direktben kapott munkalehetőségek közzétételére, hogy a munkakőrök honlapon történő megjelenítésével a potenciális munkavállalókat, érdeklődőket tájékoztatása, segítse a munkakőr betöltésének, megpályázásának folyamataiban, valamint ezzel összefüggésben koordinációs tevékenységet végez.

  A Szolgáltató szerződéses partnerektől direktben kapott munkalehetőségek, álláshirdetések online publikálására, álláskeresőként regisztráló személyek ( „Felhasználó”) önéletrajzaihoz történő hozzáférés biztosítására, előszűrés esetén telefonon történő, illetve a kiválasztott szolgáltatástól függően személyes kapcsolatfelvételre és szűrésre, illetve az álláskeresőkkel való közvetlen, vagy csoportos levélben való kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítására, továbbá a jelen ÁSZF-ben leírt egyéb szolgáltatásokra korlátozódik.

  Álláshirdetés megjelentetése

  A www.kisberimunkak.hu weboldalon közzétett álláslehetőség a szerződéses partnertől kapott információk alapján, mint foglalkoztató cég, aki jogviszonyban álló munkaadónál betöltendő, valós munkalehetőség betöltését biztosítja.. Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell a megpályázandó munkakőr nevét, munkavégzés helyét, az elvégzendő feladatok pontos meghatározását, a pozíció betöltéséhez szükséges elvárásokat, egyéb képességeket 

  Álláshirdetés megjelenítésére kizárólag a weboldal üzemeltetőjének mint Szolgáltató jogosultsága. A szerződéses partnerink sem adhatnak fel direktben álláshirdetést.

  Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell a hirdető megnevezését, mint foglalkoztató cég. Amennyiben a szerződéses partner munkaközvetítő, aki harmadik fél munkaadó megbízásából jelentet meg álláshirdetést, és a harmadik fél munkaadó megnevezését az álláshirdetés nem tartalmazza, úgy a szerződéses partner, a harmadik fél munkaadó részére történő adattovábbítást megelőzően köteles az álláskeresővel való közvetlen kapcsolatfelvétel útján beszerezni az álláskereső egyedi hozzájárulását az adattovábbításhoz.

  A hozzájárulás megadásának utólagos bizonyítása szükség esetén a szerződéses partnert terheli. A hozzájárulás megadását megelőzően a szerződéses partner köteles megnevezni a harmadik fél munkaadó személyét az álláskereső részére.

  A szerződéses partnereink önálló adatkezelőnek minősülnek az álláskereső azon személyes adatai tekintetében, amelyekkel a szerződéses partner bármely adatkezelési műveletet végez, ezért az az álláshirdetésnek tartalmaznia kell  a szerződéses partner adatkezelési tájékoztatóját, vagy annak elérhetőségét.

  A szerződéses partner tudomásul veszi, hogy az álláskeresőknek lehetőségük van megjelölni azon Munkaadókat, akik vonatkozásában az álláskereső nem szeretné, hogy a személyes adataikhoz hozzáférhessenek. Ennek megfelelően amennyiben az álláskereső a szerződéses partnert elutasítja az adott álláskereső adatai nem kerül továbbításra.

  A szerződéses partner tudomásul veszi, hogy az álláskeresőknek lehetőségük van megjelölni azon Munkaadókat, akik vonatkozásában az álláskereső nem szeretné, hogy a személyes adataikhoz hozzáférhessenek. Ennek megfelelően amennyiben az álláskereső a szerződéses partnert elutasítja az adott álláskereső adatai nem kerül továbbításra.

  Az álláskeresők által feltöltött és engedélyezett profil oldal tartalmát (önéletrajz) – jogosult a feltöltött formátumban lementeni, a jelen ÁSZF keretei között, továbbá a vonatkozó jogszabályokkal valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban mint adatkezelő kezelni.

  Az önéletrajz adatbázis adatainak kinyerése, illetve lementése az adatkezelést végző munkatárs feladata, nem automatizált módon történik.   

  A szerződő partner által megadott szempontok alapján a kiválasztási folyamat, a szerződéses partner igényeinek megfelelően a Szolgáltató szakértelemmel rendelkező munkatársa végezi a szerződéses partner nyitott pozíciójának betöltése érdekében.

  A Szolgáltató nem vállal felelősséget eredmény elérésére az előszűréssel kapcsolatban, valamint azért sem ha a szerződéses partner az előszűrés ellenére, az ajánlott álláskeresők között nem talál megfelelő jelentkezőt

  Az elektronikus direkt marketing tartalmú levél (a továbbiakban: „eDM levél”) és a hírlevél küldése előzetesen jóváhagyva kizárólag azon álláskeresőknek kerül kiküldésre, akik a DM levél és hírlevél fogadásához előzetesen hozzájárultak.

  A jelen ÁSZF rendelkezései alapján, a Felhasználók tekintetében szolgáltatás igénybe vétele díjfizetésre nem köteles. A Felhasználó regisztrációt követően adatait, profil oldalát az önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig érvényes.

  A szerződő partner kérése alapján megjelenített álláshirdetések kizárólag a neve alatt jelenhetnek meg, a saját vagy az ő partnerei szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges munkaerőigényének kielégítése céljából.   

  A feladott hirdetés, hírlevél és eDM levél, cikkek, tájékoztató információk, nem tartalmaz valótlan adatokat. A hirdetésben/cikkben/eDM levélben foglaltak nem sérthetik más személy személyhez fűződő jogát (ideértve más személy szerzői jogát, üzleti vagy magántitokhoz való jogát, képmáshoz való jogát, jó hírnevét stb.), nem sértik harmadik személyek egyéb jogati, nem becsületsértőek, gyalázkodóak, uszítóak, nem irányulnak jogellenes tevékenység hirdetésére, illetve nem politikai célzatúak.

  A szerződő partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató levelet csak olyan regisztrált személyeknek küld, akik az eDM és hírlevél fogadásához hozzájárultak, illetve a hozzájárulásukat nem vonták vissza.

  A szerződ partner álláshirdetéseire beérkező jelentkezők adatait kizárólag a www.kisberimunkak.hu weboldal tulajdonosa azaz a Szolgáltató kijelölt munkatársai által végzett adatkezelést követőn a jogszabályi előírásoknak, biztonsági intézkedésnek betartásának figyelembe vételével továbbítja. A szerződő partner köteles az adattovábbítást követően a szolgáltatások igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni. 

  A szerződő partner a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett adatokat nem jogosult harmadik személy részére továbbítani, ide nem értve azt az esetet, amikor a szolgáltatások igénybevételének célja a szerződő partnerrel, mint munkaközvetítővel szerződéses jogviszonyban álló személy munkaerőigényének kielégítése, és az adattovábbítás ebből a célból történik. 

  Ez utóbbi esetben a szerződő partner mint önálló adatkezelő előzetesen és egyedileg, közvetlen kapcsolatfelvétel útján köteles beszerezni az érintett (álláskereső) hozzájárulását az adattovábbításhoz, megnevezve azt a konkrét munkaadót, akinek az álláskereső adatait továbbítani szeretné.

  A hozzájárulások beszerzése a szerződéses partner saját felelőssége, aki tudomásul veszi, hogy köteles bizonyítani az adattovábbításokhoz általa beszerzett hozzájárulások meglétét.

  Tilos kapcsolatfelvételt kezdeményezni olyan személlyel, aki a kapcsolatfelvételt a szerződéses partnerre vonatkozóan szerződéses jogviszonyban álló személyekre tekintettel, vagy egyébként megtiltotta, vagy bármely módon jelezte, hogy további megkereséseket nem kíván kapni.

  Az álláskeresők személyes adataihoz csak a Szolgáltató által biztosított, a Honlapon keresztül elérhető biztonságos felületen keresztül, az adatbázis hozzáférésre irányuló szolgáltatás igénybevétele esetén férhet hozzá.

  Az álláskeresőktől a személyes adataik szerződéses partnernek történő továbbítása előtt egyértelmű hozzájárulását kéri.

  A szerződéses partner a szolgáltatások nyújtásának Szolgáltató általi megtagadását követően haladéktalanul, illetve a Szerződés megszűnésével (ideértve a Szerződésben meghatározott időtartam elteltét) egyidejűleg köteles törölni minden személyes adatot, amelyet a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben esetlegesen megszerzett, valamint köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatokat azon személyek is töröljék, akiknek személyes adatokat a szerződéses partner – jogszerűen vagy jogellenesen – továbbított.

  A szerződéses partner a szolgáltatások igénybevétele során személyes adatokat kezelt, vagy személyes adatokat bármely harmadik személynek továbbított, azt köteles a Szolgáltatóval vagy az érintett álláskereső kérésére tájékoztatást adni a személyes adatok kezelésével, vagy továbbításával kapcsolatos bármely kérdésben.

  A szerződéses partner köteles biztosítani, hogy alkalmazottai és megbízottai a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megismerjék és betartsák.

  A szerződéses partnerek, azok képviselői, Felhasználók, a weboldalra látogatók kijelentik, hogy az  adatvédelmi tájékoztatót megismerték és az abban foglaltakat a szolgáltatások igénybevétele során és azt követően is betartják. 

  A szerződő partner felelős minden olyan kárért vagy személyiségi jogsértésért, amely az általa, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy által történő jogellenes, vagy szerződésellenes felhasználás, illetve adattovábbítás következtében akár a Honlap szolgáltatásait álláskeresőként igénybe vevő személyeket, akár a KPS Solution Kft-t akár más személyt ér, továbbá felelős azon személyek által okozott károkért vagy személyiségi jogsértésekért is, akiknek a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett személyes adatokat jogszerűen vagy jogellenesen továbbította.

  A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások nyújtását azonnali hatállyal megtagadni (ideértve a már megjelent hirdetés és cikk törlését) és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben fogyasztói panasz nyomán, vagy más forrásból arról értesül, vagy úgy ítéli meg, hogy a szerződő partner által megjelentetett hirdetés, cikk, eDM levél vagy az álláskeresők személyes adatainak felhasználása megtévesztő, jogellenes, szerződésellenes, vagy rendeltetésellenes.

  A Szolgáltató amennyiben a szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megtagadja, jogosult egyúttal a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

   A szolgáltatások nyújtásának megtagadása esetén a szerződő partner jogosult bizonyítani, hogy az álláskeresők adatainak felhasználása megfelelt a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, valamint nem volt rendeltetésellenes.

  Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a szerződő partner bizonyította a jogszerű, szerződésszerű és rendeltetésszerű felhasználást, úgy a Szolgáltató a szolgáltatásokat a megtagadás időpontjában fennmaradó részben és időtartamban teljesíti. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződést azonnali hatállyal felmondta, úgy a szolgáltatás nyújtására csak új szerződés kötése mellett kerülhet sor. .

  A Szolgáltató az álláshirdetések weboldalon történő megjelenítése során feltünteti az adott szerződő partner nevét, adatait, és a saját adatvédelmi tájékoztatóját és egyben az álláskeresők számára elérhetővé tesz az aktuális partnerlistánál.

  Amennyiben a szerződő partner nem bocsátotta rendelkezésre az adatvédelmi tájékoztatóját, úgy köteles megadni azon elérhetőségét, amelyen az érintett (álláskereső) a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kaphat. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató a szerződő partner elérhetőségét teszi közzé a partnerlistánál, és utal arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos bővebb információt az érintett (álláskereső) a megjelölt elérhetőségeken kaphat.

   

  A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

  Köteles a Felhasználó kérésére a szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtania.  

  Amennyiben vita keletkezik a szerződő partner és az álláskeresők között, A KPS Solution Kft. -t nem terheli kötelezettség, hogy a vitában részt vegyen, kivéve, ha a jogvita tárgya a KPS Solution Kft. érdekkörébe tartozó okból merült fel.

  A Szolgáltató jogosult a Szerződés megkötését megelőzően és a Szerződés hatálya alatt bármikor adatvédelmi vagy más jogi szempontú háttérvizsgálatot végezni, amely arra terjed ki, hogy a szerződő partner a szolgáltatás igénybevétele során megszerzett személyes adatokat szerződés-, illetve jogszabályszerűen kezeli-e és használja-e fel.

  E körben a Szolgáltató nyilatkozattételre hívhatja fel a szerződő partnert, aki a  feltett kérdésekre adott nyilatkozatát legfeljebb 3 munkanapon belül, adatvédelmi incidens felmerülése esetén legfeljebb 24 órán belül köteles eljuttatni a Szolgáltató részére.

  Egyéb rendelkezések

  A Szerződésekre azok megkötésekor hatályos ÁSZF vonatkozik. Szolgáltató az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A változásról szóló értesítést a Szolgáltató internetes honlapján közzéteszi.

  Jelen ÁSZF módosításai automatikusan kiterjednek az általa szabályozott jogviszonyokra, a módosítás közlésekor már hatályban lévő Szerződésekre azonban azok megszűnéséig vagy megszüntetéséig a Szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF vonatkozik.

  Ez alól kivételt képeznek a technikai változások, a Honlap üzemeltetésével összefüggő változtatások, vagy a szolgáltatások érdemi tartalmát, a díjfizetési feltételeket és a felek kötelezettségeit és felelősségét érdemben nem érintő módosítások, amelyek a már folyamatban lévő jogviszonyokra is alkalmazandóak.

  A felek kölcsönösen teljes titoktartással tartoznak a megállapodásért és annak teljesítése során közölt információkért.

  Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések kapcsán felmerült panaszokat írásban lehet megtenni   a lent megjelölt elérhetőségeken.

  Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét.

  Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a kikötések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a felek kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek.

  A szolgáltatás a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával történik. 

  Jelen ÁSZF elérhető a hivatkozott honlapokon az Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt.

  Jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai érvényesek. A Felek kifejezetten kikötik a magyar jogot.

  A felek jogvitáikat törekednek békés tárgyalások útján rendezni, annak sikertelensége esetén a az illetékes járásbíróság, ill. pertárgyértéktől függően az illetékes Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

   

  Cégnév: KPS Solution Kft

  Székhely: 2870 Kisbér Szabadság utca 34.

  Cégjegyzékszám: 11 09 024 001

  Adószám: 25401006211

  Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-114680/2017

  Képviselője: Csótár Ádám ügyvezető

  E-mail cím: [email protected]

  Honlap: www.kisberimunkak.hu

   

  IT szolgáltató:

  • Cégnév:                      DiMA.hu Kft.
  • Székhely:                    4032 Debrecen, Békéssy Béla u. 9. C. épület, 3. emelet 10. ajtó
  • Postacím:                    4032 Debrecen, Békéssy Béla u. 9. C. épület, 3. emelet 10. ajtó
  • Adószám:                   14079665-2-09
  • Cégjegyzékszám:       09-09-014017
  • Telefonszám:              06-52-322-121
  • E-mail cím:                 [email protected]
  • Honlap:                      www.dima.hu